7/24/2016

Picture Book Sketches

กว่าจะมาเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กแต่ละเรื่อง เรา sketch อะไรบ้าง

 เริ่มต้นหาข้อมูล ว่าจะวาดอะไร

 เลือกได้แล้ว แล้วออกแบบตัวละคร

 เอาของจริงมาคลี่คลาย


 เม่น จะวาดอย่างไร


 ภาพนี้เป็นหนังสือภาพอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณที่ติดตาม ขอให้มีความสุขค่ะ

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...