We do everything because of love


หลายคนมีคำถามว่า ทำทำไม  ทำไปเพื่ออะไร
ไม่มีเหตุผลอื่นใด ทุกสิ่งที่เราทำ เพราะรักเท่านั้น

Comments