ภาพประกอบ

เรื่อง : 43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง
ผู้แต่ง :ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เล่มนี้เราวาดภาพประกอบจ้ะ

วาดภาพประกอบ
สำนักพิมพ์ I อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

Comments