6/07/2016

picture book

Sketch หนังสือภาพ สี่สหายเล่ม 3 ร่างที่ 2 หน้าที่ 3
แก้ไขจนกว่าจะพอใจ ยังคิดจะแก้ เพิ่มไปอีกเรื่อยๆ จนกว่าจะคิดไม่ออกนะ

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...