WILDWOOD

Writen by COLIN MELOY
Illustrations by CARSON ELLIS
เล่มนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชน ที่มีภาพประกอบสวยงามมาก ดูจากภาพประกอบแล้วจินตนาการตามเรื่องราวข้างใน น่าสนใจทีเดียว 
เดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมาบอกอีกทีว่าสนุกหรือไม่ ^^
วรรณกรรมเล่มนี้ บอกให้รู้ว่า ภาพประกอบสวยๆมีผลต่อเรื่องราวของหนังสือมากทีเดียว

Comments