4/18/2011

EDWARD TULAND

เร่ืองราวของกระต่ายเซรามิกตัวหนึ่งที่ต้องพลัดกับเจ้าของ เป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครคือกระต่ายที่พูดไม่ได้ !
อ่อนหวาน งดงาม ชอบจ้ะ


เขียน I Kate DiCamillo
แปล I งามพรรณ เวชชาชีวะ
ภาพประกอบ I Bagram Ibatoulline

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...