1/11/2011

my Calendar 2011

หาซื้อปฏิทินที่มีช่องใหญ่ๆ สำหรับจดงานในแต่ละวันแบบถูกใจช่างยากเย็น
สุดท้ายก็ปริ๊นเองมันซะเลย ถูกใจ ช่องใหญ่ ใช้งานคล่อง ^^

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...