4/22/2010

Going Greenนํ้ามันที่ใช้แล้ว มีวิธีกำจัดได้หลายวิธี
เก็บใส่ขวดไว้ได้ประมาณนึง แล้วเอาไปขายที่ที่รับซื้อนํ้ามันเก่าเพื่อเอาไปรีไซเคิลต่อไป
ไม่ควรทิ้งลงท่อ เพราะทิ้งลงท่อก็เหมือนทิ้งลงทะเล  เริ่ม เล็กๆ ที่ตัวเราวันนี้
ปลูกต้นไม้
ใช้ถุงผ้า

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...